Privacy- en cookiebeleid


Privacybeleid en cookiebeleid van de website die wordt beheerd op de domeinen en subdomeinen van eutonomy.com en diensten aangeboden door Eutonomy

ALGEMENE BEPALINGEN
1. Het onderhavige document regelt het privacybeleid en het cookiebeleid van de website die wordt onderhouden op de domeinen en subdomeinen van eutonomy.com en de diensten die door Eutonomy worden geleverd (hierna te noemen de website en services). Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen om de privacy van de Gebruikers van de Website te respecteren. Door de producten, services of websites van Eutonomy te gebruiken, accepteert u de manier waarop persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden die worden beschreven in dit document.
2. Het onderhavige Website en Services-document is bedoeld als informatief, wat inhoudt dat het geen bron van verplichtingen voor de Service-ontvangers of de Website-clients is.
3. De beheerder van de persoonlijke gegevens die via de producten van de website en services worden verzameld, is Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. geregistreerd in Łódź, ul. Piotrkowska 121 / 3a; 90-430 Łódź, ingeschreven in het handelsregister van het nationale register (KRS) van de districtsrechtbank Łódź Śródmieście in Łódź, XX Handelsdistrict van het nationaal hofregister onder nr .: 0000614778, BTW-nummer: PL7252129926, e- e-mailadres: office@eutonomy.com
4. Persoonlijke gegevens van de gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (hierna de "Wet bescherming persoonsgegevens" - PDPA "), de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten en de wet op 25 mei 2018 (hierna "RODO").
5. De beheerder van persoonsgegevens zal zorgvuldig zorgvuldig onderzoek verrichten om de rechten van de gebruikers waarvan de gegevens worden verwerkt te beschermen en moet met name zorgen dat de gegevens:
• verwerkt in overeenstemming met de wet,
• verzameld voor de doeleinden die in dit document worden beschreven en die in overeenstemming zijn met de wet,
• niet onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met de hierboven vermelde doeleinden,
• feitelijk correct en nauwkeurig in relatie tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
• voldoende beveiligd,
• opgeslagen op een manier die identificatie van de personen mogelijk maakt, maar niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.
6. Aangezien de beheerder van persoonlijke gegevens over de hele wereld diensten verleent en samenwerkt met partners over de hele wereld, kan de toegang tot de gegevens van onze klanten beschikbaar zijn voor partners in regio's waar wetten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens mogelijk zijn. anders dan de Europese wet, dus men moet niet vergeten dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan andere landen, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, en door uw persoonsgegevens in te dienen en de gebruikers toestemming te geven voor dergelijke overdrachten.
Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. is op de hoogte van de voorschriften in het privacyschild van het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie om bedrijven mechanismen te bieden om te voldoen aan de EU-vereisten voor gegevensbescherming bij de overdracht van persoonsgegevens uit de Europese Unie naar de Verenigde Staten.

HET DOEL EN DE REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN DE GEGEVENS ONTVANGERS
1. In alle gevallen is het doel en de reikwijdte van de gegevens verwerkt door de beheerder het resultaat van de acties die door de serviceontvanger of de klant zijn ondernomen tijdens het gebruik van de services, producten of websites.
De lijst met mogelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens uit Service-ontvangers of Cliënten door de beheerder omvat:
a. personalisatie en aanpassing van onze domotica-diensten en -producten.
b. verbetering van de klantenservice, de ingediende informatie zal ons helpen om beter in te spelen op de verzoeken en behoeften van de klanten en ondersteuning bieden bij het leveren van diensten.
c. verwerkingsopdrachten, garantieclaims en betalingen van onze gebruikers, onafhankelijke dealers en distributeurs.
d. lancering van speciale aanbiedingen, wedstrijden, beoordelingen en andere functies
e. marktonderzoek uitvoeren over onze gebruikers om onze marketingcampagnes en de inhoud van onze websites
te verbeteren f. telefonisch contact met de Cliënten om de diensten te bespreken die de Cliënten gebruiken, toegang tot uw account of het beantwoorden van verzoeken en vragen
g. andere doeleinden als toestemming wordt gegeven.
h. zakelijke aanbiedingen presenteren
i. verzending van de nieuwsbrief
j. voltooiing van het contract en het verlenen van diensten aan de personen op wie zij betrekking hebben.
k. direct marketing van eigen producten of diensten van de beheerder.
2. De beheerder kan de volgende persoonlijke gegevens van de service-ontvangers of klanten verwerken:
a. voor- en achternaam,
b. adres van de woonplaats,
c. telefoonnummer,
d. e-mailadres,
e. IP-adres van het gekochte apparaat
f. stemtimbre (biometrische gegevens),
g. apparaatserienummer,
h. postcode.
i. algemene lokalisatiegegevens (land, stad, regio),
j. soorten apparaten die worden gebruikt voor toegang tot de website,
k. gebruiksstatistieken (bijv. gebruiksduur, aantal actieve gebruikers),
3. Het kan noodzakelijk zijn om de hierboven vermelde persoonlijke gegevens in te dienen om een ​​koopovereenkomst of een elektronische serviceverlening via de website-overeenkomst te sluiten en te voltooien. In elk geval wordt de reikwijdte van de gegevens die nodig zijn om een ​​overeenkomst te sluiten vooraf vermeld op de Website en in de Regels voor de Website De beheerder van persoonsgegevens bepaalt dat zij, in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers waarvan zij de gegevens beheren, toevertrouwen aan andere bedrijven, zodat zij hun taken met betrekking tot hosting, administratie, onderhoud en beheer van de website en diensten, alsmede het herstellen en aanpakken van de omstandigheden van verboden gebruik van diensten die elektronisch worden aangeboden.

COOKIES EN OPERATIONELE GEGEVENS
1. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en opgeslagen in het geheugen van het apparaat dat wordt gebruikt om door websites te bladeren (bijv. Een pc, laptop, tablet, palmtop, mobiele telefoon). Nadat de bestanden zijn opgeslagen, maakt een server of servers verbinding met hen om de juiste toegang te verkrijgen.
2. De Website en Services gebruiken cookies voor de doeleinden van:
a. statistieken,
b. Website- en serviceconfiguratie - hiermee kunt u functies en services instellen op de website,
c. authenticatie - ze kunnen de gebruiker laten weten dat ze zijn ingelogd, zodat de website de juiste informatie en functies kan weergeven.
d. analyseren en onderzoeken van het gedrag van gebruikers - cookies maken het mogelijk om de voorkeuren van gebruikers te lezen, en door hun analyse, de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten. Het verzamelen van informatie is anoniem, zonder specifieke gebruikers te identificeren, tenzij de gebruiker zich aanmeldt bij het Client Panel en de instellingen van zijn terminal een dergelijke identificatie toestaan.
e. adverteren - ze maken advertenties mogelijk die interessanter zijn voor de gebruikers en kunnen worden gepersonaliseerd.
3. Door de instellingen van de software te wijzigen die wordt gebruikt om door de Website te bladeren, kunnen de Gebruikers de voorwaarden definiëren voor het opslaan en gebruiken van cookies die door deze Website worden gebruikt, in het bijzonder kunnen zij ervoor kiezen om cookies volledig te deactiveren.
4. Men moet niet vergeten dat het verwijderen of blokkeren van cookies ertoe kan leiden dat bepaalde delen van de huidige website niet werken en worden weergegeven zoals bedoeld.
5. Om de instellingen met betrekking tot cookies te wijzigen, moet u de software die wordt gebruikt voor het browsen op de Website adequaat configureren. Relevante informatie kan worden verkregen door contact op te nemen met de technische ondersteuning van de genoemde software of diens leverancier.
6. Het niet wijzigen van de instellingen van de software die wordt gebruikt voor het browsen op de Website, in overeenstemming met artikel 173 (2) van de Telecommunicatiewet, vormt de toestemming voor de Website om cookies te gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

DE BASIS VOOR GEGEVENSVERWERKING
1. Het indienen van persoonlijke gegevens door de serviceontvanger of de klant is vrijwillig. De beheerder verwerkt de gegevens die zijn verkregen op basis van artikel 23, lid 1 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens om:
• zakelijke aanbiedingen verzenden
• verzend de nieuwsbrief
• voer het contract uit en verleen diensten aan personen die het betreft.

HET RECHT VOOR CONTROLE, TOEGANG EN WIJZIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
1. De serviceontvanger of klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de inhoud van zijn persoonlijke gegevens en deze te corrigeren.
2. Eenieder heeft het recht controle uit te oefenen op de verwerking van de gegevens die betrekking hebben op hen, die zijn opgenomen in de gegevensbank van de beheerder, met name het recht om een ​​aanvulling, bijwerking, correctie van persoonsgegevens, tijdelijke of permanente verwijdering van de gegevens te eisen, indien de gegevens zijn onvolledig, achterhaald, onjuist of zijn verzameld door een overtreding van de wet of zijn niet langer nodig om het doel waarvoor ze zijn verzameld te voltooien.
3. Indien de serviceontvanger of de klant toestemming geeft voor gegevensverwerking met het oog op direct marketing van de eigen producten of diensten van de beheerder, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken.
4. Indien de beheerder streeft naar het verwerken of verwerken van de gegevens van de ontvanger van de dienst of de klant met het oog op direct marketing van de eigen producten of diensten van de beheerder, heeft de persoon tot wie de gegevens behoren ook het recht om:
• een geschreven, gemotiveerde vraag naar beëindiging van de verwerking van persoonsgegevens als gevolg van een speciale situatie of naar Google sturen
• een bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
5. Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de beheerder door een passend bericht schriftelijk of per e-mail te sturen naar het adres van de beheerder dat wordt vermeld in de algemene bepalingen van dit privacybeleid.
6. We slaan de verzamelde gegevens in de eerste plaats op voor het leveren van het hoogst mogelijke niveau van servicekwaliteit in de administratie van websites en services. Ze stellen ons ook in staat gebruikstatistieken te maken op basis van gebruikersgedrag. De verzamelde gegevens kunnen mogelijk aan derden worden doorgegeven op een manier die de identificatie van de gebruikers en bevoegde instanties van de overheid niet mogelijk maakt.

SLOTBEPALINGEN
1. De website en services kunnen koppelingen naar andere webpagina's bevatten. De beheerder moedigt u aan om, zodra u naar de andere pagina's gaat, bekend te raken met het privacybeleid dat daarin wordt gehanteerd. Het huidige privacybeleid is alleen relevant voor deze website en services.
2. De beheerder neemt technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor bescherming van de verwerkte persoonlijke gegevens die adequaat zijn tegen bestaande gevaren en categorieën gegevens die onder de bescherming worden gehouden, met name voorkomen dat de gegevens worden gedeeld met onbevoegden, door onbevoegde personen worden genomen, verwerkt met een overtreding van bestaande wetten evenals wijziging, verlies, schade of vernietiging.
3. De Serviceprovider behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid en het Cookiebeleid te wijzigen.