Polityka prywatności i polityka dotycząca plików cookie na stronie internetowej prowadzona w domenach i pod-domenach eutonomy.com i usług świadczonych przez Eutonomy

PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i politykę dotyczącą plików cookie na stronie internetowej prowadzonej w domenach i pod-domenach eutonomy.com oraz usług świadczonych przez Eutonomy (zwanej dalej Witryną i Usługami). Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. wykazuje należytą staranność w celu poszanowania prywatności użytkowników serwisu. Korzystając z produktów, usług lub stron internetowych Eutonomy, akceptujesz sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do celów opisanych w niniejszym dokumencie.

2. Niniejsza witryna i dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że ​​nie jest to źródło obowiązków dla Odbiorców Usługi lub Klientów serwisu WWW.

3. Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Witryny i Usług jest Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. zarejestrowana w Łodzi, ul. Piotrkowska 121 / 3a; 90-430 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000614778, NIP: 7252129926,

e-mail: office@eutonomy.com

4. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Zwaną dalej „ustawą o ochronie danych osobowych – PDPA”), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 25 maja 2018 (zwaną dalej „RODO”).

5. Administrator danych osobowych podejmuje należytą staranność, aby chronić prawa Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a zwłaszcza zapewnia, że dane:
• przetwarzane są zgodnie z prawem,
• zebrane są w celach opisanych w niniejszym dokumencie, które są zgodne z prawem,
• nie podlegają dalszej obróbce, która jest niezgodna z celami wskazanymi powyżej,
• są faktycznie poprawne i dokładne w odniesieniu do celów, dla których są przetwarzane,
• są odpowiednio zabezpieczone,
• przechowywane są w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dotyczą, ale nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania

6. Ponieważ administrator danych osobowych świadczy usługi na całym świecie i współpracuje z partnerami na całym świecie, dostęp do danych naszych klientów może być udostępniany partnerom w regionach, w których prawa dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych mogą różnić się od prawa europejskiego, zatem należy pamiętać, że dane osobowe mogą zostaną przekazane innym państwom, w tym Stanom Zjednoczonym Ameryki i Użytkownik przekazując dane osobowe wyraża niniejszym zgodę na takie przekazanie danych.
Eutonomy Sp. z o.o. Sp.K. jest świadoma przepisów zawartych w Karcie Prywatności, opracowanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej, aby zapewnić firmom mechanizmy przestrzegania wymogów UE w zakresie ochrony danych przy przesyłaniu danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. W każdym przypadku cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora jest wynikiem działań podjętych przez Odbiorcę lub Klienta podczas korzystania z usług, produktów lub stron internetowych.
Lista możliwych celów gromadzenia danych osobowych przez Odbiorców lub Klientów przez Administratora obejmuje:
a. dostosowywanie naszych usług i produktów,
b. poprawę obsługi Klienta, dostarczone informacje pomogą nam skuteczniej reagować na wnioski i potrzeby Klientów oraz pozwolą nam oferować wsparcie w dostarczaniu usług.
c. przetwarzania zamówień, roszczeń gwarancyjnych i płatności od naszych użytkowników, niezależnych sprzedawców i dystrybutorów.
d. uruchamianie ofert specjalnych, konkursów, recenzji i innych funkcji
e. prowadzenie badań rynkowych dotyczących naszych użytkowników w celu ulepszenia naszych kampanii marketingowych oraz treści naszych serwisów internetowych,
f. kontakt telefoniczny z Klientami w celu omówienia usług wykorzystywanych przez Klientów, dostępu do konta lub odpowiedzi na pytania
g. inne cele, jeśli zostanie wydana zgoda
h. prezentacja ofert biznesowych
i. wysyłanie newslettera,
j. zawarcia kontraktu i świadczenia usług osobom, z którymi kontrakty zostały zawarte
k. bezpośredni marketing własnych produktów lub usług Administratora.

2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Odbiorców lub Klientów Serwisu:
a. imię i nazwisko,
b. adres zamieszkania,
c. numer telefonu,
d. adres e-mail,
e. adres IP zakupionego urządzenia
f. głosu (dane biometryczne),
g. numer seryjny urządzenia,
h. kod pocztowy,
i. ogólne dane lokalizacyjne (kraj, miasto, region),
j. typy urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do strony internetowej,
k. statystyki wykorzystania (np. czas użytkowania, liczba aktywnych użytkowników),

3. Podanie danych osobowych wymienionych powyżej może być konieczne do zawarcia i zakończenia Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przez Internet. W każdym przypadku zakres danych niezbędnych do zawarcia umowy jest podawany na stronie internetowej i w regulaminie serwisu. Administrator danych osobowych zaświadcza, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom, aby mogły prawidłowo wypełniać swoje obowiązki związane z hostingiem, administrowaniem, utrzymywać i zarządzać Witryną i Usługami oraz zarządzać witryną i usługami, a także eliminować okoliczności zabronionego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 CIASTECZKA I DANE OPERACYJNE

1. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia używanego do przeglądania witryn internetowych (np. Komputer osobisty, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Po zapisaniu plików serwer lub serwery połączą się z nimi w celu uzyskania odpowiedniego dostępu.

2. Witryna i Usługi korzystają z plików cookie w celach:
a. statystyki,
b. konfiguracji witryny i usług – umożliwiają umieszczenie funkcji i usług na stronie internetowej,
c. uwierzytelniania – mogą poinformować użytkowników, że ​​są zalogowani, umożliwiając witrynie wyświetlanie odpowiednich informacji i funkcji.
d. analizowanie i badanie zachowań użytkowników – pliki cookie umożliwiają odczyt preferencji użytkowników, a także ich analizę, ulepszenie oraz rozwój produktów i usług. Zbieranie informacji jest anonimowe, bez identyfikowania konkretnych użytkowników, chyba że użytkownik loguje się do Panelu Klienta i ustawienia ich terminalu umożliwiają taką identyfikację.
e. reklamy – umożliwiają dostarczenie bardziej interesujących i spersonalizowanych reklam użytkownikom.

3. Zmieniając ustawienia oprogramowania używane do przeglądania Witryny, użytkownicy mogą zdefiniować warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookie używanych przez niniejszą Witrynę, w szczególności mogą zdecydować się na całkowite dezaktywację plików cookie.

4. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może spowodować, że niektóre sekcje niniejszej witryny nie będą działać i/lub nie będą wyświetlane zgodnie z projektem witryny.

5. Aby zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej. Odpowiednie informacje można uzyskać kontaktując się z pomocą techniczną wspomnianego oprogramowania lub jego dostawcy.

6. Pozostawienie bez zmian ustawień oprogramowania używanych do przeglądania Witryny, zgodnie z artykułem 173 ustęp 2 Prawa Telekomunikacyjnego, stanowi zgodę na korzystanie z plików cookie w celach wskazanych powyżej.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Składanie danych osobowych przez Odbiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane uzyskane na podstawie art. 23 ust. 1 aktu o ochronie danych osobowych w celu:
• wysyłanie ofert biznesowych
• wysłać newslettera
• wykonywania umowy i świadczenia usługi osobom, których dotyczy.

 PRAWO DO STEROWANIA, DOSTĘPU I DOKONYWANIA ZMIAN W DANYCH OSOBISTYCH

1. Odbiorca Usług lub Klient ma prawo uzyskać dostęp do zawartości swoich danych osobowych i je poprawić.

2. Każda osoba ma prawo kontrolować przetwarzanie danych odnoszących się do nich zawartych w bazie danych Administratora, w szczególności prawa do: żądania uzupełnienia, aktualizacji, korekty danych osobowych, tymczasowego lub stałego usunięcia danych, jeśli dane są niekompletne, nieaktualne, fałszywe lub zostały zebrane w wyniku naruszenia prawa lub nie są już konieczne do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane.

3. Jeśli Usługodawca lub Klient wyrażą zgodę na przetwarzanie danych w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług Administratora, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie.

4. Jeśli Administrator zamierza przetworzyć lub przetwarzać dane Odbiorcy lub Klienta w celu bezpośredniego marketingu własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dotyczą dane, również ma prawo:
• przedstawić żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację,
• zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

5. Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z Administratorem, wysyłając odpowiednią wiadomość na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w ogólnych zasadach niniejszej polityki prywatności.

6. Przechowujemy zgromadzone dane przede wszystkim w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług w administracji stron i usług. Pozwalają nam one również tworzyć statystyki wykorzystania na podstawie zachowania użytkownika. Zebrane dane mogą być ujawnione osobom trzecim w sposób, który nie pozwala na identyfikację użytkowników, jak również upoważnionym organom władzy publicznej.

 PRZEPISY KOŃCOWE

1. Witryna i Usługa mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Administrator zachęca do przejścia na inne strony, aby zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami ochrony prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko tej Witryny i Usług.

2. Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne działania i środki w celu zapewnienia ochrony przetworzonych danych osobowych odpowiedniej do istniejących zagrożeń i kategorii danych przechowywanych w ramach ochrony, w szczególności zapobiegających udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniu z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, a także przed modyfikacją, utratą lub zniszczeniem.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies.